Andrzej Drabiński

 
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński,

   profesor zwyczajny w Instytucie Architektury Krajobrazu
   na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

   e-mail: andrzej.drabinski@up.wroc.pl

 

W 1970 roku ukończył studia magisterskie na kierunku melioracje wodne na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – WIKŚiG UPW) i uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera melioracji wodnych. Na macierzystym wydziale uzyskał stopień doktora (1979) i doktora habilitowanego (1991) oraz tytuł profesora (2001).

Pracownik Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska (1971-2006), a następnie Instytutu Architektury Krajobrazu, w którym był dyrektorem (2006-2009), p.o. dyrektorem (2009-2010) i jest kierownikiem Zakładu Inżynierii i Ochrony Krajobrazu (2006-). Prodziekan (1996-1999) i dziekan WIKŚiG (1999-2005), prorektor ds. rozwoju UPW (2008-). Inicjator i pierwszy kierownik Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych (2003-2008) – jednostka wspólna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz „Hydroprojektu Wrocław” Sp. z o. o.).

Brał udział w utworzeniu i prowadzeniu zajęć na czterech kierunkach studiów: ochrona środowiska, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie kształtowanie środowiska. Obecnie prowadzi zajęcia na kierunkach: architektura krajobrazu (seminaria dyplomowe inżynierskie i magisterskie, inżynieria i ochrona krajobrazu) oraz inżynieria i gospodarka wodna (prawo i administracja wodna).

Specjalista w dyscyplinie kształtowanie i ochrona środowiska. Autor ponad 200 publikacji i opracowań dotyczących obiegu wody w zlewniach rolniczych, kształtowania i ochrony środowiska rolniczego, inżynierii i ochrony krajobrazu. Promotor ośmiu rozpraw doktorskich, w tym trzech w zakresie architektury krajobrazu. Organizator szeregu konferencji naukowych i naukowo-technicznych związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska.

Członek Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN (1993-), Komitetu Ochrony Przyrody PAN (1993-2002), przewodniczący Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku architektura krajobrazu (2006-2007). Członek-założyciel i Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (2009-). Członek Zespołu opiniodawczo-doradczego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy rezerwacie przyrody „Stawy Milickie” (2009-). Inicjator porozumienia 11. polskich uczelni „Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu”, popisanego 17 maja 2012 roku, i przewodniczący Komitetu Wykonawczego tego porozumienia.

Więcej informacji: www.up.wroc.pl

Dodano: 2013.05.28