Justyna Jaworek

 
  Dr inż. Justyna Jaworek,

   asystent w Instytucie Architektury Krajobrazu
   na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
   Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

   e-mail: justyna.jaworek@up.wroc.pl

 

W 2006 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Inżynierii kształtowania Środowiska i Geodezji ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a następnie była uczestnikiem studiów doktoranckich na ww. wydziale. W latach 2008-2012 zrealizowała projekt badawczy, promotorski nt. „Dynamika przemian krajobrazu dolin rzecznych na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej”, finansowany przez MNiSW.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowanie środowiska, w specjalności architektura krajobrazu, nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uzyskała w 2011 roku, na podstawie rozprawy pt. „Dynamika przemian krajobrazu dolin rzecznych na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej” (promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński; recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm i dr hab. Beata Raszka, prof. nadzw.).

Zajmuje się ochroną zabytkowego krajobrazu Kotliny Jeleniogórskiej, zastosowaniem technik GIS w rekonstrukcji i wizualizacji przemian krajobrazu oraz sztuką ogrodową i koncepcją estetyzacji krajobrazu w XVIII i XIX wieku. Doświadczenia naukowe i zawodowe zdobyła w czasie dwóch pobytów naukowych w Instytucie Herdera w Niemczech (2007 i 2009) i stażu badawczego w Instytucie Herdera (2009), podczas którego opracowała koncepcję wizualizacji i rekonstrukcji zmian krajobrazu w otoczeniu Jeleniej Góry w latach 1886-1998, jako część projektu pt. „Historyczno-geograficzny atlas miast śląskich”. Uczestniczyła przy opracowaniu części materiałów na potrzeby wystawy i publikacji pt. „Na tyłach dworu. O historii folwarków i władzy dworskiej w Kotlinie Jeleniogórskiej”, zorganizowanej przez Fundację Łomnica i Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch. W latach 2005-2006 brała udział w programie stypendialnym Fundacji Heinricha Bölla z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów w UE. Prowadziła warsztaty w Łęknicy w ramach seminarium dla nauczycieli architektury krajobrazu „Style, kompozycja i rewaloryzacja w europejskiej sztuce ogrodowej”. W 2012 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Kadry Modernizmu” zorganizowanym przez SARP Oddział we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’12.

Więcej informacji: http://justynajaworek.pl/

Dodano: 2012.10.03