Eliza Sochacka-Sutkowska


  Dr inż. arch. Eliza Sochacka Sutkowska
   adiunkt w Katedrze Projektowania Krajobrazu
   Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego
   Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


W 2001 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a nastepnie podjęła studia doktoranckie w Katedrze Projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej nt. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w systemie zieleni miejskiej na przykładzie Szczecina” prowadzoną pod kierunkiem profesora Adama Szymskiego. Recenzentami doktoratu byli profesorowie: Alina Drapella-Hermansdorfer z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Zbigniew Myczkowski z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Temat doktoratu realizowany był w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejny ministerialny międzynarodowy projekt naukowy, którego była współkoordynatorem i głównym wykonawcą realizował temat: „Budowa tożsamości Szczecina w oparciu o wykorzystanie kulturowych wartości krajobrazu nadrzecznego miasta”, ukończono w 2012 roku. W 2011 roku autorka obroniła dyplom Politechniki Warszawskiej na studiach podyplomowych Planowanie Przestrzenne, a rok później dyplom studiów podyplomowych Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich Politechniki Gdańskiej.

Jest między innymi członkiem zespołu problemowego ds. Zrównowazonego Rozwoju Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Od 2008 roku pełni również funkcję vice-przewodniczącej Rady Programowej kierunku Gospodarka Przestrzenna utworzonego w 2011 roku na WKŚiR ZUT w Szczecinie.

Zainteresowania naukowe i zawodowe Elizy Sochackiej-Sutkowskiej obejmują problematykę zasad planowania i projektowania zrównoważonego środowiska miejskiego, w szczególności jego rewitalizacji, w tym systemowych metod kształtowania miejskiej przestrzeni publicznej i terenów zieleni jako warunku procesu rewitalizacji obszarów miejskich w ujęciu zarówno planistycznym jak urbanistyczno-krajobrazowym. Jest autorem wielu publikacji naukowych w tym obszarze, w tym współautorem dwóch monografii: „Tożsamość Krajobrazu Miasta” oraz „Budowa tożsamości Szczecina w oparciu o wykorzystanie kulturowych wartości krajobrazu nadrzecznego miasta”. Prowadzi zajęcia z zakresu planowania przestrzennego i rewitalizacji, jak również projektowania miejskich przestrzeni publicznych na kierunkach studiów: Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna. Aktywnie angażuje się w rozwój i promocję rewitalizacji obszarów śródmiejskich w Szczecinie, współpracując w tym celu z jednostkami administracji samorządowej, spółkami miejskimi, instytucjami oraz firmami i mieszkańcami obszaru, służąc merytorycznym wsparciem.

 

Dodano: 2013.05.28